शैक्षीक परामर्श तालीम (Educational Counselor Training) स्थगित सम्बन्धमा