कोशी प्रदेश, ईटहरीमा सीप परिक्षण मूल्यांकनकर्ता (Skill Test Assessor) तालीम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना