Occupational Training of Trainers (Occupational ToT) तथा Management and Leadership बिषयका तालीमहरुका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना